حتماً شنیده اید که می گویند هیچ وقت همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید. خوب در فعالیت‌های مجازی این مثال صدق می کند و شما نباید تمام فعالیت‌های خود را در یک بخش متمرکز کنید پس