همانطور که پیشتر در مقاله اهمیت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی گفته شد، کسب و کارها برای رقابت با رقبای قوی و احتمالاً قدیمی چاره‌ای جز حضور قدرتمندانه در شبکه های اجتماعی ندارد اما سوال مه